Warning: pg_result(): Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 5 in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 229 Warning: pg_result(): Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 5 in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 231 Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: syntax error at end of input LINE 1: ...wiadomosci) as ilosc FROM wiadomosci WHERE id_main_parenta= ^ in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 232 Warning: pg_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 233 Traktat Północnoatlantycki- tekst źródłowy - Cybernetyczna Gildia Strategw
[rysunek] [rysunek]  
Logo Mapa

  [rysunek]  
Strona gwna
Autorzy
O stronie
Regulamin
Pobr
Faq
Stratedzy
  
Aktualnoci
Akademia
Taktyka i strategia
Armie wiata
Technika
Zbrojownia
Synne postacie
Odznaczenia
Terroryzm
Galeria
Kantyna
Leksykon
Biblioteka
Forum dyskusyjne
Linki
 
     
Copyright © 1997 - 2002
Cybernetyczna Gildia Strategw.

Wszelkie prawa zastrzeone.
All rights reserved.
Hosting: Dualcore.pl

Sponsor:
Program do poyczek

Blog technologiczny

Aktualnoci

Traktat NATO

Autor: ZAQ Gadov Desert FoX

TRAKTAT PӣNOCNOATLANTYCKI

Waszyngton, 4 kwietnia 1949 r.

Strony niniejszego Traktatu potwierdzaj sw wiar w cele i zasady Karty Narodw Zjednoczonych i swe pragnienie wspycia w pokoju ze wszystkimi narodami i wszystkimi rzdami.

S one zdecydowane ochrania wolno, wsplne dziedzictwo i cywilizacj swych narodw, oparte na zasadach demokracji, wolnoci jednostki i praworzdnoci.

D one do umacniania stabilizacji i dobrobytu na obszarze pnocnoatlantyckim.

S one zdecydowane poczy swe wysiki w celu zbiorowej obrony oraz zachowania pokoju i bezpieczestwa.

Dlatego wyraaj one zgod na niniejszy Traktat Pnocnoatlantycki.

ARTYKU 1

Zgodnie z tym, co owiadczono w Karcie Narodw Zjednoczonych, Strony zobowizuj si zaatwia wszelkie spory midzynarodowe, w ktre mogyby zosta uwikane, za pomoc rodkw pokojowych w taki sposb, aby pokj midzynarodowy, bezpieczestwo i sprawiedliwo nie zostay naraone na niebezpieczestwo, jak rwnie powstrzymywa si w swych stosunkach midzynarodowych od uycia lub groby uycia siy w jakikolwiek sposb niezgodny z celami Narodw Zjednoczonych.

ARTYKU 2

Strony bd przyczyniay si do dalszego rozwoju pokojowych i przyjaznych stosunkw midzynarodowych przez wzmacnianie swych wolnych instytucji, przez spowodowanie lepszego zrozumienia zasad, na ktrych te instytucje s oparte oraz przez pobudzanie warunkw stabilizacji i dobrobytu. Bd one dyy do usuwania nieporozumie w swej midzynarodowej polityce gospodarczej i bd popieray wspprac gospodarcz pomidzy ktrymikolwiek z nich lub wszystkimi.

ARTYKU 3

Dla skuteczniejszego osignicia celw niniejszego Traktatu Strony, kada z osobna i wszystkie razem, przez sta i skuteczn samopomoc i pomoc wzajemn bd utrzymyway i rozwijay swoj indywidualn i zbiorow zdolno do odparcia zbrojnej napaci.

ARTYKU 4

Strony bd si konsultoway, ilekro zdaniem ktrejkolwiek z nich zagroona bdzie integralno terytorialna, niezaleno polityczna lub bezpieczestwo ktrejkolwiek ze Stron.

ARTYKU 5

Strony zgadzaj si, e zbrojna napa na jedn lub kilka z nich w Europie lub Ameryce Pnocnej bdzie uwaana za napa przeciwko nim wszystkim; wskutek tego zgadzaj si one na to, e jeeli taka zbrojna napa nastpi, kada z nich, w wykonaniu prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego przez artyku 51 Karty Narodw Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom tak napadnitym, podejmujc natychmiast indywidualnie i w porozumieniu z innymi Stronami tak akcj, jak uzna za konieczn, nie wyczajc uycia siy zbrojnej, w celu przywrcenia i utrzymania bezpieczestwa obszaru pnocnoatlantyckiego.

O kadej takiej zbrojnej napaci i o wszystkich rodkach zastosowanych w jej wyniku zostanie bezzwocznie powiadomiona Rada Bezpieczestwa. rodki takie zostan zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczestwa podejmie dziaania konieczne do przywrcenia i utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa.

ARTYKU 6*1

W rozumieniu Artykuu 5, za napa zbrojn, wymierzon przeciwko jednej lub kilku Stronom, uwaa si napa zbrojn:

- na terytorium ktrejkolwiek ze Stron w Europie lub Ameryce Pnocnej, na algierskie departamenty Francji*2, na terytorium Turcji lub na wyspy pod jurysdykcj ktrejkolwiek ze Stron na obszarze pnocnoatlantyckim na pnoc od Zwrotnika Raka; *1 W wersji poprawionej zgodnie z artykuem 2 Protokou do Traktatu Pnocnoatlantyckiego o przystpieniu Grecji i Turcji. *2 16 stycznia 1963 r. Rada stwierdzia, e w odniesieniu do byych algierskich departamentw Francji stosowne klauzule niniejszego Traktatu stay si niewane z dniem 3 lipca 1962 r.

- na siy zbrojne, okrty lub samoloty ktrejkolwiek ze Stron znajdujce si na tych terytoriach lub nad nimi, albo na jakimkolwiek innym obszarze w Europie, na ktrym w dniu wejcia w ycie Traktatu stacjonoway wojska okupacyjne ktrejkolwiek ze Stron, lub te na Morzu rdziemnym, czy na obszarze pnocnoatlantyckim na pnoc od Zwrotnika Raka.

ARTYKU 7

Niniejszy Traktat nie narusza i nie bdzie rozumiany jako w jakikolwiek sposb naruszajcy przewidziane w Karcie prawa i obowizki Stron bdcych czonkami Narodw Zjednoczonych, ani te nie narusza szczeglnej odpowiedzialnoci Rady Bezpieczestwa za utrzymanie pokoju i bezpieczestwa midzynarodowego.

ARTYKU 8

Kada Strona owiadcza, e adne z wicych j obecnie zobowiza midzynarodowych z ktrkolwiek ze Stron lub z jakimkolwiek pastwem trzecim nie jest w sprzecznoci z postanowieniami niniejszego Traktatu oraz zobowizuje si do niezacigania adnych zobowiza midzynarodowych sprzecznych z niniejszym Traktatem.

ARTYKU 9

Strony niniejszym ustanawiaj Rad, w ktrej kada z nich bdzie reprezentowana, w celu rozpatrywania spraw dotyczcych realizacji niniejszego Traktatu. Rada bdzie zorganizowana w taki sposb, eby moga zbiera si szybko w kadym czasie. Rada utworzy takie organy pomocnicze, jakie oka si konieczne; w szczeglnoci utworzy ona natychmiast komitet obrony, ktrego zadaniem bdzie zalecanie rodkw potrzebnych do wykonania postanowie artykuw 3 i 5.

ARTYKU 10

Strony mog, za jednomyln zgod, zaprosi do przystpienia do niniejszego Traktatu kade inne pastwo europejskie bdce w stanie popiera zasady niniejszego Traktatu i przyczynia si do bezpieczestwa obszaru pnocnoatlantyckiego. Kade pastwo w ten sposb zaproszone moe sta si Stron Traktatu, skadajc Rzdowi Stanw Zjednoczonych Ameryki dokument przystpienia. Rzd Stanw Zjednoczonych Ameryki powiadomi kad ze Stron o zoeniu kadego takiego dokumentu przystpienia.

ARTYKU 11

Niniejszy Trakat bdzie ratyfikowany, a jego postanowienia zostan wprowadzone przez Strony w ycie zgodnie z ich procedurami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne bd moliwie jak najrychlej zoone Rzdowi Stanw Zjednoczonych Ameryki, ktry o kadym zoeniu bdzie powiadamia wszystkich pozostaych sygnatariuszy. W stosunkach pomidzy pastwami, ktre go ratyfikoway, Traktat wejdzie w ycie, gdy tylko zostan zoone ratyfikacje wikszoci sygnatariuszy, wczajc w to ratyfikacje Belgii, Francji, Holandii, Kanady, Luksemburga, Stanw Zjednoczonych i Zjednoczonego Krlestwa, a w stosunku do innych pastw z chwil zoenia ich ratyfikacji. *3 *3 Traktat wszed w ycie 24 sierpnia 1949 r., po zoeniu dokumentw ratyfikacyjnych przez wszystkich sygnatariuszy.

ARTYKU 12

Po upywie dziesicioletniego okresu obowizywania Traktatu lub kiedykolwiek po upywie tego okresu Strony, na danie ktrejkolwiek z nich, porozumiej si z sob w celu dokonania przegldu Traktatu, uwzgldniajc czynniki, ktre w tym czasie bd mogy mie wpyw na pokj i bezpieczestwo na obszarze pnocnoatlantyckim, w tym rozwj zarwno powszechnych, jak i regionalnych porozumie, zawartych zgodnie z Kart Narodw Zjednoczonych, a majcych na celu zachowanie pokoju i bezpieczestwa midzynarodowego.

ARTYKU 13

Po dwudziestoletnim okresie obowizywania Traktatu kada ze Stron moe ze wystpi po upywie roku od zawiadomienia o swym wypowiedzeniu zoonym Rzdowi Stanw Zjednoczonych Ameryki, ktry powiadomi Rzdy innych Stron o zoeniu kadego zawiadomienia o wypowiedzeniu.

ARTYKU 14

Niniejszy Traktat, ktrego teksty angielski i francuski posiadaj jednakow moc, bdzie zoony w archiwach Rzdu Stanw Zjednoczonych Ameryki. Jego naleycie uwierzytelnione odpisy zostan przez ten rzd przekazane rzdom innych sygnatariuszy.